תנאי שימוש


כללי

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים­­ על השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות אבן קיסר בע"מ (להלן: "אבן קיסר") ומופעל על ידה, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של אבן קיסר, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם https://mos.caesarstone.co.il/  ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: "האתר") ועל השימוש בלומדת ההדרכה למעבדים במרכז ההדרכה באתר “Master of Stone” שיצרה ומפעילה אבן קיסר ("תוכנית ההדרכה", ויחד עם האתר- ה"שירות") ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הניתנים באתר ובתוכנית ההדרכה, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין אבן קיסר (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש חלים על השימוש בשירות בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש בשירות. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר או בתוכנית ההדרכה מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ובתוכנית ההדרכה ואתה מתבקש להימנע לכך.

 

אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר או בתוכנית ההדרכה מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

 

השימוש בתוכנית ההדרכה

תכנית ההדרכה נועדה לספק לך מידע מקצועי משלים אודות העבודה עם משטחי אבן, לרבות מידע אודות בטיחות בעבודה. התוכנית אינה מהווה תחליף לידע המקצועי שעליך להשיג לצורך עבודה עם משטחי אבן או לכל הוראות בטיחות שתקבל מהמפקח על הבטיחות שנמצא באתר העבודה שלך או לחובתך האישית לעמוד בדרישות הבריאות והבטיחות בהתחשב בנסיבות העבודה וסביבת העבודה שלך.

התוכן הכלול באתר ו\או בתוכנית ההדרכה אינו כולל את כל המידע בנושאים המקצועיים, הבריאותיים והבטיחותיים שאתה צריך לדעת ולהטמיע במלואם בארגון שלך. החברה אינה מתחייבת לאיכות הכלים או אמצעי הבטיחות המוצגים באתר ו\או בתוכנית ההדרכה והתאמתם לצרכים שלך. אין לראות בתכנים המופיעים באתר ו\או בתוכנית ההדרכה כל סוג של ייעוץ מקצועי, רפואי, בריאותי או משפטי. כאנשי מקצוע, מעבדים צריכים להכיר וליישם כל דרישות מקצועיות ובטיחותיות הרלוונטיות לעבודתם, לארגונם ולמקצועם. בעלים ומנהלים אחראים באופן מלא לבריאותם ובטיחותם של עובדיהם. השימוש בתוכנית ההדרכה לא נועד להחליף את הצורך שלך להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות והבטיחות לגבי תנאי סביבת העבודה הספציפית שלך.

תכנית ההדרכה מוענקת לך ללא עלות. אנו רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את השירות ללא תשלום לשירות בתשלום. אם נחליט לעשות כן, נודיע לך על העמלות שיגבו עבור כל שירות זמן סביר מראש. אי הסדרת התשלומים עבור שירות בתשלום ימנע ממך להמשיך להשתמש בשירות, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותנו על פי החוק החל.

הזמינות, האיכות והפונקציונליות של תוכנית ההדרכה תלויות בגורמים שונים, כולל תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת ואיכות קישוריות הרשת / הסלולר / WiFi, המסופקות על ידי צדדים שלישיים, באחריותם. גורמים אלה אינם נקיים מתקלות.

איננו מתחייבים שתכנית ההדרכה תפעל ללא הפרעה, שגיאות או הפרעות, או שהיא תהיה נגישה, או זמינה בכל הזמנים או חסינה מפני שגיאות או תקלות.

 

הגבלות על השימוש בשירות ותכניו

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות אבן קיסר ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם בשירות (להלן: "החומרים"), הינם רכושה של אבן קיסר (או של מעניק הרישיון שהתיר לאבן קיסר להשתמש בהם), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון לאבן קיסר, לגביהם יש לאבן קיסר זכויות שימוש).

אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר מי מהזכויות המנויות לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי, למעט כפי שמותר לך במפורש על פי הסכם זה, לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר או תפיץ בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהשירות. האמור לעיל כולל גם איסור מפורש על שיתוף פרטי ההתחברות האישיים שלך למרכז ההדרכה עם אדם או ישות אחרת. שים לב, בחלקים בשירות בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותך להוריד עותק בודד למחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או לשלוח עותק באמצעות דוא"ל של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש אישי, פרטי, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה כהפרה של זכויותיה של אבן קיסר (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלה).

פטנטים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי מוצריה של אבן קיסר ו/או מוצריהם של מי מטעמה, הטכנולוגיות והתהליכים המאוזכרים ו/או מפורסמים בשירות רשומים כפטנטים, ו/או מהווים סודות מסחריים, ו/או מהווים זכות קניינית אחרת. לפיכך, אבן קיסר ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בפטנטים ו/או זכויות קנייניות כאמור.

 

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכלולים בשירות, לרבות "אבן קיסר" ו- "caesarstone", סמלי המסחר (logo) של אבן קיסר, הינם סימני מסחר של אבן קיסר. לפיכך, אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי מסחר (logos).

 

זכויות יוצרים

אבן קיסר מחויבת להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. אם הנך סובר כי השירות מפר את זכויות היוצרים שלך, ביכולתך לפנות אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: (mos.caesarstone.co.il)

אבן קיסר תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. כאשר תתקבל הודעה כאמור, אבן קיסר תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהשירות.

 

הורדות

כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות השירות תעשה על אחריותך בלבד, אבן קיסר  אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

 

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב או על ידי הסכמה ספציפית של אבן קיסר, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע בדרך הבאה: (1) הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיהם אבן קיסר קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שאבן קיסר מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; (2) ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו משמה הטוב ומסימני המסחר של אבן קיסר; (3) כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט mos.caesarstone.co.il ולא לדפים אחרים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים) ; (4) אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול  דעתה הבלעדי.

 

כתב ויתור

השירות וכל התכנים הקשורים בשירות מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בהתאם למידה האפשרית המותרת על פי חוק, לא תחול על אבן קיסר כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית של השירות, הפרה של זכויות והתאמת השירות למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

אבן קיסר אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים בשירות לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

אבן קיסר אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים בשירות, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על השירות ועל החומרים המצויים בו.

 

היעדר אחריות

אבן קיסר ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש בשירות ו/או ככלל בקשר עם השימוש בשירות - לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין בשירות, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל בשירות.

 

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את אבן קיסר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

 

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת השירות יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לשירות. אבן קיסר אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של אבן קיסר לענייניים אלו.

 

מידע פרסומי / אי שידול

פרסומו של מסר פרסומי בשירות, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של אבן קיסר, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד אבן קיסר בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

 

חסימת גישה לאתר

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול השירות ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או שימוש בשירות אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

 

שינויים באתר

אבן קיסר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות  ו/או כל חלק ממנו וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אבן קיסר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אבן קיסר בקשר עם השימוש בשירות זמינה לעיונך בקישור כאן ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין אבן קיסר בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. אבן קיסר תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של אבן קיסר בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה אבן קיסר את ויתורה כאמור.

 

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת כאן.

© כל הזכויות שמורות לאבן קיסר

התוכן הכלול באתר זה אינו כולל את כל המידע בנושאים המקצועיים, הבריאותיים והבטיחותיים אותם אתם צריכים להכיר וליישם במלואם בארגונכם.
אבן קיסר אינה מעניקה אחריות כלשהי לגבי איכות הכלים או אמצעי הבטיחות המוצגים באתר זה והתאמתם לצרכיכם.
אין לראות בתוכן הכלול באתר זה כל סוג של ייעוץ מקצועי, רפואי, בריאותי, או משפטי; או כפרשנות לכל חוק, תקנה או תקן.
המעבדים אחראים באופן מלא על בריאות ובטיחות העובדים שלהם ועליהם לדעת וליישם את הוראות הבטיחות הרלוונטיות לארגונם.
עיון באתר זה אינו תחליף לחובה להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ובטיחות.